SERVEIS MANTENIMENT JARDINERIA

Els Serveis de jardineria que JASA ofereix als seus clients són els següents:

 

  • Neteja, desherbat i reg d’espais enjardinats públics ( parcs, places, mitjanes, parterres, superfícies rústiques, etc.).

 

  • Manteniment de gespa i superfícies herbades en general ( segar, desbrossar, adobar, sembrar, etc.).

 

  • Manteniment de la xarxa de reg de les zones enjardinades.

 

  • Manteniment de massissos arbustius, planta entapitzant i enfiladisses de les zones enjardinades.

 

  • Gestió de l’arbrat de les zones enjardinades ( plantacions, adobaments, esporgues, etc.).

 

  • Gestió integrada de plagues dels jardins i de l’arbrat.